Algemene leveringsvoorwaarden


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN NEXT SECURITY BV

1.Algemeen

1.1. Op overeenkomsten, van welke aard ook, tussen enerzijds opdrachtgever en anderzijds de besloten vennootschap Next Security BV. nader toe te noemen Next Security BV, zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, Next Security BV expliciet, schriftelijk, afwijkingen heeft vastgelegd.

2.Aanbiendingen en prijsnoteringen.

2.1. Iedere door Next Security BV uitgebrachte aanbieding is geheel vrijblijvend.

2.2. De door Next Security BV opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de bij aanbieding geldende prijsbepalende factoren in Euro met inbegrip van loonsommen, berekent volgens de Next Security BV geldende normale arbeidstijden en exclusief BTW, voor zover van toepassing.

2.3 Indien na datum van de aanbieding een nog meer deze kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dut ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Next Security BV gerechtigd de bij aanneming overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen vanaf het tijdstip gelegen drie maanden na overeenkomst.

2.4. Vermelding van gegevens van welke aard ook, vermeld in catalogi, brochures, prijslijsten en andere drukwerken geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voorzover zulks uitdrukkelijk Next Security BV schriftelijk is bevestigd.

2.5. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen, berekeningen, modellen, afbeeldingen, schetsen, bestekken, schema´s en andere toelichtingen blijven het eigendom c.q. het bezit van degene die ze heeft versterkte en mogen zonder schriftelijke toestemming niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagemaakt of aan derden ter hand gesteld dan wel ter inzage gegeven.

2.6. Opdrachten aan Next Security BV gelden als een onherroepelijk aanbod.

3.Overeenkomst.

3.1. De overeenkomst geldt als gesloten na de ontvangst van de acceptatie van een aanbieding, tenzij Next Security BV binnen 14 dagen nadien een ten grondslag liggende vrijblijvende aanbieding intrekt door middel van een schriftelijk kennisgeving aan opdrachtgever.

3.2. Tenzij schriftelijk afwijkend is overeengekomen behoren grond-, bestratings-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, beton-, timmer-, stukadoor-, schilder-, stoffering-, en hijs- en heiwerk of andere bijkomende werkzaamheden, waaronder het verlichten van de bouwplaats, het ter beschikking stellen, opstellen en weer verwijderen van steigers, stellingen en ladders niet tot de overeenkomst en verplicht opdrachtgever zich er voor zorg te dragen dat deze naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de door Next Security BV te leveren prestatie geen vertraging ondervindt.

3.3. Alle door Next Security BV geaccepteerde overeenkomst zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en onder normale omstandigheden, indien arbeid in overwerk of onder afwijkende omstandigheden wordt verlangd en aanvaard, dan worden de extra kosten daarvan in rekening gebracht.

3.4. Next Security BV is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in mindering te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al het een door Next Security BV hetzij op verzoek of last van opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe dan wek gewijzigde voorschriften, boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgestelde hoeveelheden en/of soorten te verwerken zaken, wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in die overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd, terwijl minderwerk omgekeerd evenzo wordt vastgesteld. Artikel 7A: 1646 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3.5. De opdrachtgever dienst voor zijn rekening zorg te dragen voor voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen. Op kosten van eerstgenoemde stelt opdrachtgever Next Security BV in staat om gebruik te maken van een in de directe nabijheid van het werk droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijke afsluitbare ruimte, van voldoende omvang, als onderkomen voor het personeel van Next Security BV en voor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschappen en eigendommen van het personeel, van aansluitingen voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en draagt hij zorg voor andere voor de uitvoering benodigde energie.

3.6. Afkomende materialen worden eigendom van Next Security BV.

3.7. Tenzij schriftelijk ander is overeengekomen behoort het leveren van revisietekeningen niet tot de overeenkomst.

  1. Aflevering en risico.

4.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering af vestiging van Next Security BV, waarna de zaken worden opgeslagen of reizen voor rekening of risico van opdrachtgever. De wijze van verzending is naar keuze van Next Security BV.

4.2. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien afnemer nalatig blijft de zaken in ontvangst te nemen en Next Security BV de zaken naar eigen inzicht, voor rekening en risico van opdrachtgever, heeft opgeslagen en aan laatstgenoemde dat heeft medegedeeld.

4.3. Materialen, onderdelen en toebehoren, bij in- of verbouw of reparatie verwijdert of vervangen, worden eigendom van Next Security BV, tenzij anders overeengekomen.

4.4. Voor de door Next Security BV voor de uitvoering van het werk benodigde materialen draagt de opdrachtgever het risico van verlies of beschadiging, vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd.

  1. Levertijden.

5.1. De opgave van levertijd geschiedt zo nauwkeurig, doch bij bandering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. De levertijden gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in bezit zijn gekomen van Next Security BV, benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen zijn verkregen, de plaats waar het werk moet worden uitgevoerd zodanig is dat met het werk kan worden begonnen en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.

5.3. In geval van overschrijding van de levertijd wordt Next Security BV, na ingebrekestelling een redelijke termijn gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, welke termijn minimaal 30% van de overgekomen leveringstermijn bedraagt.

5.4. Indien er gerede twijfel bij Next Security BV ontstaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is Next Security BV naar keuze bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, levering van zaken en/of levering van diensten uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor debetaling heeft verschaft, dan wel is Next Security BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Next Security BV door deze vertraagde aflevering, dan wel deze geleden of te lijden schade.

5.5. Onder overmacht wordt verstaan de praktische, wettelijke en morele onmogelijkheden tot het voldoen door Next Security BV van de verschuldigde prestatie en eventueel hier uit voorvloeiende prestaties buiten schuld of risicosfeer van Next Security BV ontstaan, waaronder gebrek aan of vertraagde levering van door Next Security BV benodigde zaken, ongeacht het tijdstip van de overmacht toestand en ongeacht de voorzienbaarheid.

  1. Eigendom.

6.1. Behoudens het gestelde onder lid 6.2. zal de eigendom overgaan op opdrachtgever bij aflevering.

6.2. Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn ´betalingsverplichtingen ten gevolge van de onderhavige overeenkomst en de daat uit voorvloeiende verplichting, is Next Security BV gerechtigd om de die overeenkomst betreffende zaken onder zich te houden, gaat deeigendom van de al dan niet geleverde zaken niet over op de opdrachtgever en zal opdrachtgever deze zaken niet mogen verkopen, vervreemden, verhuren, in ruil, consignatie of pand geven en/of onder hypothecair verband brengen, tenzij uitdrukkelijk met Next Security BV het tegendeel is overeengekomen, niettegenstaande dat de zaken en/of diensten voor rekening en risico van opdrachtgever zijn.

6.3. In geval de opdrachtgever betaling uit onderhavige overeenkomst niet stipt voldoet, is Next Security BV gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, ondanks eventuele surséance van betaling of faillissement, de door haar vanwege die overeenkomst geleverde zaken op eerste vordering terug te nemen, ongeacht of deze zaken reeds zijn bevestigd, gemonteerd of op andere wijze met zaken zijn verbonden.

  1. Garantie.

7.1. Voor zaken en/of onderdelen van zaken sterkt de garantie niet verder dan die als gegeven door de desbetreffende toeleverancier of fabrikant, bij gebreke waarvan de garantie niet verder strekt dan tot het gratis leveren van vervangende zaken en/of onderdelen van zaken, naar keuze van Next Security BV, gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na de datum van levering.

7.2. Onderhoud, wijziging of reparatie welke niet door Next Security BV of in haar opdracht is uitgevoerd, alsmede installatie en/of gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijke verkeer algemeen aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken zoals, doch niet beperk tot, brand en waterschade doen iedere aansprakelijkheid van Next Security BV laten vervallen. De garantie vervalt tevens indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Next Security BV, waaronder betaling van de overeengekomen prestatie.

7.3. Indien ter voldoening aan de garantieverplichtingen nieuwe zaken en/of onderdelen van zaken worden geleverd gaat de eigendom van het oorspronkelijke geleverde over op Next Security BV door de enkele levering van de nieuwe zaken. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, zal de oorspronkelijke betaalde prijs worden vergoed.

  1. Aansprakelijkheid.

8.1. De aansprakelijkheid van Next Security BV, van haar personeel en van het personeel waarvan zij zich bedient, vanwege toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vervangende schadevergoeding dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, met inachtneming van hetgeen is geregeld ter zake van garantie(termijn) en gewaardeerd op het tussen partijen voordien voor die prestatie overeengekomen bedrag. Aansprakelijkheid van Next Security BV vanwege indirecte of directe schade ten gevolge van door opdrachtgever voorgeschreven en/of ter beschikking gestelde zaken en/of ten gevolge van werkzaamheden uitgevoerd door de door opdrachtgever ingeschakelde derden, is te allen tijden uitgesloten.

8.2. Next Security BV aanvaardt ook aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad vanwege opgezet of grove schuld door haar of door een haar werknemers begaan, doch zulks tot een maximum van 500.000 euro (vijfhonderdduizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

8.3. Elk verdere aansprakelijkheid onder andere, doch niet beperkt tot, die vanwege verborgen gebreken, die ter verkrijging van vergoeding van indirecte, materiele, immateriële of gevolgschade, waaronder vertragingsschade of schade vanwege gederfde winst is, is uitgesloten, ongeacht de wijze en de voorzien baarheid ten aanzien van de vestiging en ten aanzien van de omvang van de schade.

De opdrachtgever vrijwaart Next Security BV voor alle aanspraken van derden te zake.

8.4. Indien er voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief BTW bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zicht heeft voorgedaan bij gebreke waarvan de schadevergoeding nimmer meer zal bedragen dan 500.000 euro (vijfhonderdduizend euro).

8.5. De opdrachtgever zal Next Security BV vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken van derden ingevolge de schending van octrooi- en/of auteursrechten door gebruik van ontwerpen, tekeningen, materialen en of andere gegevens welke door of vanwege opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

  1. Betaling.

9.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal betaling plaatsvinden in termijnen en wel als volgt:

– 30% bij totstandkoming van de overeenkomst,

– 30% wanneer de voornaamste materialen op het werk zijn aangevoerd en met de montage is begonnen,

– 30% onmiddellijk na oplevering,

– 10% binnen 30 dagen na oplevering.

De tweede termijn is tevens verschuldigd indien met de montage niet kan worden begonnen terwijl nochtans de voornaamste materialen aanwezig zijn.

9.2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van Next Security BV of op een door haar aan te wijzen rekening.

9.3. Indien opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet stipt voldoet is hij van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Next Security BV is niet gehouden enige prestatie aan opdrachtgever te leveren zolang laatstgenoemde in verzuim is.

9.4. Over elke te late betaling is opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, gerekend vanaf de vervaldag zonder dat sommatie of ingebrekestelling benodigd zal zijn.

9.5. Alle buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van enig door opdrachtgever volgens deze voorwaarden verschuldigd bedrag zijn voor rekening van opdrachtgever en vastgestelde op het tarief der orde van advocaten, echter met een minimum van 150,- euro.

 

9.6. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd op verzoek van de opdrachtgever of doordat deze zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, waaronder mede te verstaan de opleveringen van de door de opdrachtgever ingeschakelde derden, dan wel Next Security BV niet tijdig in staat stelt de zijnerzijds eventueel vereiste werkzaamheden te verrichten, zal Next Security BV gerechtigd zijn de betaling van de koopprijs c.q. de aanneemsom te vorderen op het tijdstip of tijdstippen waarop deze betalingen bij normale uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zijn geworden, onverminderd de verdere aan Next Security BV toekomende rechten.

  1. Ontbinding

10.1. Indien Next Security BV aantoont dat ingevolge bijzondere van haar wil onafhankelijke omstandigheden of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of handelingen van de opdrachtgever, van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft zij recht op betaling der reeds aangeschafte dan wel gemaakte werktekeningen, de onkosten en voorschotten reeds door haar gemaakt, benevens op de onkosten en voorschotten, voorvloeiende uit eventueel door haar voor de verdere vervulling der opdracht bereids aangegane verbintenissen.

10.2. Indien Next Security BV niet, tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met Next Security BV

gesloten overeenkomst voortvloeien , in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, als mede in geval van gegronde vrees voor niet nakoming van de betalingsverplichting, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Next Security BV gerechtigd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgever tegen vordering van derde als gevolg van deze, onverminderd de Next Security BV verder toekomende rechten uit onder andere wanprestatie.

10.3. Door ontbinding worden over en weer staande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Contractuele boetes zijn niet verschuldigd.

  1. Rechtskeuze

11.1. Ten aanzien van de precontractuele verhoudingen, ten aanzien van de overeenkomst en ten aanzien van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij van dwingende recht een andere rechter voorschrijft.