W.B.P.


W.B.P.

Wet bescherming van persoonsgegevens (W.B.P)

Grondslag cameratoezicht.

Het plaatsen van een camera is toegestaan indien noodzakelijk voor behartiging van het gerechtvaardigde belang van uw
werkgever. Uw werkgever moet wel een privacytoets uitvoeren.
Dit betekend dat uw belangen en uw rechten dienen te worden afgewogen tegen het belang van de werkgever bij het gebruik
van camera toezicht.
Deze belangenafweging moet kunnen worden verantwoord tegenover u, de ondernemingsraad en eventueel het College
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) of de rechter.

Gerechtvaardig belang.

Beveiliging van eigendommen is zo’n gerechtvaardigd belang van de werkgever.
Het is dus toegestaan om een camera te plaatsen bij een benzinepomp of in een supermarkt waar de werkgever u en de
klanten gedurende een bepaald dagdeel filmt om bijvoorbeeld overvallen te bestrijden.
De werkgever dient er wel voor te zorgen dat u en de klanten weten dat er een camera hangt. Dit kan bijvoorbeeld door borden
of stickers te plaatsen waarop is vermeld dat er in een bepaalde ruimte video/camera toezicht aanwezig is.

Als uitgangspunt geldt dat beelden niet langer dan 24 uur mogen worden bewaard.
Voor een langere bewaartermijn moet een goede reden zijn.

Melding cameratoezicht.

Als de werkgever gebruik maakt van digitale opnameapparatuur is hij doorgaans verplicht dit te melden bij het CBP. Echter
indien de werkgever camera’s plaatst voor beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen kan hij
op grond van artikel 38 van het vrijstellingsbesluit ontslagen zijn van deze verplichting. Overigens betekent een vrijstelling van
melding niet dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet meer van toepassing is.

De ondernemingsraad en cameratoezicht.

Alle camerasystemen (of ze nu beelden vastleggen of niet) zijn in de zin van de wet te beschouwen als personeel volgsystemen.
De ondernemingsraad moet dus haar instemming verlenen voordat er camera’s worden ge├»nstalleerd. In organisaties waar geen
ondernemingsraad aanwezig is moet het personeel in elk geval worden voorgelicht over het gebruik dat kan worden gemaakt
van een camerasysteem, bijvoorbeeld ter bestrijding van diefstal of fraude, kan eventueel zonder instemming van de
ondernemingsraad plaats vinden. Het is echter in praktijk aan te bevelen dat een bedrijf waar incidenteel gebruik wordt gemaakt
van camerasystemen dit wel met de ondernemingsraad bespreekt en dit binnen het bedrijf bekend maakt.

Voor nog meer informatie bel TH-Elektronika 078-6743320